Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM PRO FYZICKÉ OSOBY

Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, 436 70, IČO: 27597075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430, zastoupená ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, jako správce osobních údajů („Správce“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v monitorovaných prostorách čerpací stanice.

Účel zpracování osobních údajů

Kamerový systém je provozován pro účely ochrany majetku Správce a bezpečnosti osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zejména v zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách čerpací stanice.

Jedná se o obrazový záznam fyzické osoby a SPZ / RZ vozidla za použití kamerového systému, který je zpracováván v souladu s Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. Záznam z kamerového systému může být předán orgánům činným v trestním řízení v případě podezření z protiprávního jednání osob na záznamu a v dalších případech stanovených zákonem; obdobně může být použit v rámci civilněprávního soudního řízení nebo v případě prokazování splnění právní povinnosti Správce.

Při provozování kamerového systému za výše uvedeným účelem využívá Správce služeb třetích stran, tzv. zpracovatelů, kteří mohou mít přístup ke kamerovému záznamu v nezbytném rozsahu (tj. provozovatelé ČS, servisní organizace). Ochrana osobních údajů je zajištěna prostřednictvím jejich smluvních závazků a přijetím vhodných technických a organizačních opatření.

Doba zpracování/uchování záznamů

Správce zpracovává osobní údaje obsažené na záznamu z kamerového systému pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, tj. maximálně 21 dní. Doba zpracování takto získaných údajů může být dále prodloužena v případě potřeby analyzovat záznam z důvodu vyšetření proběhlého bezpečnostního incidentu, mají-li být použity jako důkaz, zejména v řízení před soudem, správními orgány či orgány činnými v trestním řízení.

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo:

(I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) požadovat výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (V) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (VI) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů Správcem poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.